ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010003
ชื่อ : ชนากานต์
นามสกุล : สุขเมตตา
ชื่อเล่น : ชิป
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :