ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010002
ชื่อ : คณิตกร
นามสกุล : สัจจอุตตรา
ชื่อเล่น : คิด
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์