ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010009
ชื่อ : ตันติกร
นามสกุล : แปลงรัตน์
ชื่อเล่น : ฟาง
ศึกษาต่อ : Kassel University
คณะ : -
สาขา : -