ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010008
ชื่อ : ณัฐา
นามสกุล : เลิศวัฒนาเกียรติ
ชื่อเล่น : ณัฐ
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ