ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010007
ชื่อ : ณัฐวินทร์
นามสกุล : โช
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์