ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010006
ชื่อ : ณัฐวัฒน์
นามสกุล : คงกรุดี
ชื่อเล่น : มิว
ศึกษาต่อ : โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
คณะ : การโรงแรม
สาขา : การโรงแรม