ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010001
ชื่อ : กฤตณัฐ
นามสกุล : ตั้งตราภรณ์
ชื่อเล่น : เท็น
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี