ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010005
ชื่อ : ชูพันธุ์
นามสกุล : ธาราชีวิน
ชื่อเล่น : อาตี้
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์