ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010004
ชื่อ : จิรายุส
นามสกุล : ย่องใย
ชื่อเล่น : นิว
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมอินเตอร์