ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010076
ชื่อ : นายกฤต
นามสกุล : สุรินทราบูรณ์
ชื่อเล่น : กฤต
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :