ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010072
ชื่อ : นายอันดรา
นามสกุล : หะยีเจะมะ
ชื่อเล่น : อันดรา
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :