ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010071
ชื่อ : นางสาวอัณณ์ญาดา
นามสกุล : เจริญเสถียรโชค
ชื่อเล่น : แป้งจี่
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :