ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010065
ชื่อ : นางสาวสุรัญชณา
นามสกุล : สุชะนะชา
ชื่อเล่น : นินิว
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :