ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010063
ชื่อ : นางสาวสิริการย์
นามสกุล : แสงภู่นิธิไพศาล
ชื่อเล่น : หมี่
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :