ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010062
ชื่อ : นายสรสิทธิ์
นามสกุล : ตติไตรสกุล
ชื่อเล่น : ปุ้น
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :