ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010060
ชื่อ : นายศุภเสกข์
นามสกุล : วงศ์วิภาพร
ชื่อเล่น : เสกข์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :