ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010056
ชื่อ : นายวิชญ์ภาส
นามสกุล : บุญปสาท
ชื่อเล่น : วิชญ์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :