ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010055
ชื่อ : นายวสิษฐ์พล
นามสกุล : จิรทรัพย์เจริญ
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :