ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010052
ชื่อ : นางสาวลัคนบุตร
นามสกุล : คำชุม
ชื่อเล่น : ฟ้า
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :