ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010051
ชื่อ : นางสาวรินรดา
นามสกุล : อุ่นวงศ์
ชื่อเล่น : บีม
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :