ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010046
ชื่อ : นางสาวพิมพ์พิชชา
นามสกุล : วัฒนาพงษากุล
ชื่อเล่น : พิมพ์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :