ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010044
ชื่อ : นางสาวพิชญาอร
นามสกุล : มังกรกาญจน์
ชื่อเล่น : พีน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :