ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010041
ชื่อ : นายพน
นามสกุล : เพ็ชร์เหลือง
ชื่อเล่น : พน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :