ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010040
ชื่อ : นางสาวปุริมปรัชญ์
นามสกุล : สุววงศ์
ชื่อเล่น : ควีน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :