ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010037
ชื่อ : นางสาวปรัชณวดี
นามสกุล : หงษ์บุญ
ชื่อเล่น : ใบหม่อน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :