ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010036
ชื่อ : นางสาวนีรชา
นามสกุล : กูรมะสุวรรณ
ชื่อเล่น : มะนาว
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :