ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010034
ชื่อ : นางสาวนัชชา
นามสกุล : จ่างพิพัฒนวกิจ
ชื่อเล่น : เจิน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :