ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010033
ชื่อ : นายนริศ
นามสกุล : อินทร์จันทร์
ชื่อเล่น : ต้าร์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :