ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010032
ชื่อ : นางสาวนภัสรา
นามสกุล : อัศวเลิศศักดิ์
ชื่อเล่น : ใบตอง
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :