ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010030
ชื่อ : นายนภสินธุ์
นามสกุล : จึงศรีจันทร์
ชื่อเล่น : บอมบ์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :