ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010029
ชื่อ : นางสาวนภพร
นามสกุล : จตุรจำเริญชัย
ชื่อเล่น : หลี
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :