ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010028
ชื่อ : นางสาวนนทิชา
นามสกุล : หลิมศิโรรัตน์
ชื่อเล่น : จาว่า
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :