ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010027
ชื่อ : นายธันย์
นามสกุล : วนสุวานิช
ชื่อเล่น : ชิงชิง
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :