ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010024
ชื่อ : นายธนภัทร
นามสกุล : พันธวงษ์
ชื่อเล่น : แอนดริว
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :