ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010022
ชื่อ : นางสาวณิชย์กมล
นามสกุล : สันติวนานนท์
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :