ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010003
ชื่อ : จิรภัทร
นามสกุล : เลิศอริยศักดิ์ชัย
ชื่อเล่น : มิกกี้
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ