ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010020
ชื่อ : นายณัฐนันท์
นามสกุล : รักฉายา
ชื่อเล่น : เต๊ฟ
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :