ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010019
ชื่อ : นางสาวณัฐนรี
นามสกุล : ชีพบริสุทธิกุล
ชื่อเล่น : เบลล์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :