ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010018
ชื่อ : นางสาวณัฐธยาน์
นามสกุล : พิถยชุณพงศ์
ชื่อเล่น : หยก
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :