ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010017
ชื่อ : นางสาวณัฐชยา
นามสกุล : อ่อนสองชั้น
ชื่อเล่น : บุ๊ค
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :