ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010015
ชื่อ : นายณภัทร
นามสกุล : ชวาลาวร
ชื่อเล่น : โอม
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :