ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010011
ชื่อ : นางสาวชนกนันท์
นามสกุล : ทองเครือ
ชื่อเล่น : บูเก้
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :