ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010010
ชื่อ : นางสาวชญาดา
นามสกุล : เตชะพัฒนพงศ์
ชื่อเล่น : หงส์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :