ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010007
ชื่อ : นางสาวจิรัชยา
นามสกุล : จงคงคา
ชื่อเล่น : จีจี้
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :