ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010005
ชื่อ : นายจักรภัทร
นามสกุล : ธูปะวิโรจน์
ชื่อเล่น : ที
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :