ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010004
ชื่อ : นายขจรเกียรติ
นามสกุล : บัญญัติทัศไนย
ชื่อเล่น : เฟิร์ส
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :