ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010001
ชื่อ : นายกฤช
นามสกุล : วังสะวิบูลย์
ชื่อเล่น : กฤช
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :