ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010029
ชื่อ : อุกฤษฏ์
นามสกุล : หว่อง
ชื่อเล่น : กิด
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการบิน