ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010027
ชื่อ : อรกานต์
นามสกุล : หาญพานิช
ชื่อเล่น : ออ
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ