ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010025
ชื่อ : ศราทิตย์
นามสกุล : เศวตสุทธิสิริกุล
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์ประกันภัย